Dostarczamy najwyższej jakości
elementy techniki napędowej.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne doświadczonych inżynierów,
krótkie terminy dostaw i pełen serwis dla dostarczanych produktów.

Polityka prywatności

Toruń, dn. 24.05.2018r.

                                                                                                                     

Szanowni Państwo,

 

                  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż pozyskane przez POLPACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Realizacji powyższego służy między innymi wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na POLPACK sp. z o.o.,  jako Administratorze danych osobowych, co niniejszym czynimy poprzez zamieszczenie poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, o zapoznanie się z którą prosimy.

                                                                                                                                 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

                  Działając na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO), niniejszym informujemy, iż:

 

1. POLPACK sp. z o.o. gromadzi Państwa dane osobowe, uzyskane w czasie zawierania umów, jak i w trakcie ich obowiązywania. Wskazane dane osobowe obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny do kontaktu oraz adres identyfikujący prowadzoną przez Państwo działalność gospodarczą, adres e-mail, numer rachunku bankowego, nr telefonu, nr NIP, nr REGON. Zaznaczamy przy tym, iż część z wyżej wymienionych danych znajduje swoje odzwierciedlenie w powszechnie dostępnych rejestrach i informacjach (CEiDG, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dane ze strony www), na podstawie których weryfikuje się podmioty, z którymi zamierza się podjąć współpracę lub z którymi prowadzi się działalność gospodarczą.

 

2. Co do zasady wykorzystujemy przekazane nam dane osobowe w stopniu niezbędnym dla nawiązania i realizacji współpracy gospodarczej, co w szczególności niesie za sobą przetwarzanie danych osobowych w celu:

  • zawierania i realizacji umów - na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, co dotyczy danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów zamówień, ofert, umów, protokołów reklamacji, dokumentów rozliczeniowych; danych niezbędnych do wykonania płatności; danych niezbędnych do wysyłki towaru, danych niezbędnych do bezpośredniego kontaktu celem dokonania określonych ustaleń i zawiadomień,
  • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, co dotyczy w szczególności realizacji celów rozliczeniowych, podatkowych i rachunkowych, wynikających z przepisów o rachunkowości oraz z przepisów prawa podatkowego, w tym celu archiwizacyjnego realizującego się poprzez zabezpieczenie materiałów na poczet podatkowych postępowań kontrolnych, a także sytuacji, gdy dane osobowe są przekazywane organom publicznym i nadzorującym, a także sądom, co związane jest z wypełnianiem obowiązków nałożonych prawem,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, co dotyczy w szczególności:

- danych gromadzonych na potrzeby ewentualnych procesów sądowych związanych z zawartymi umowami, co ma na celu realizację roszczeń przysługujących Administratorowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- uporządkowywania, katalogowania danych w zbiory a następnie ich przetwarzania w drodze elektronicznej, w ramach systemu komputerowego, w tym jego konserwacji i napraw oraz modyfikacji przeprowadzanych na zgromadzonych w nim katalogach danych osobowych, co ma na celu usprawnienia organizacyjno – funkcjonalne na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

- danych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług hostingowych, co ma na celu usprawnienia organizacyjno - funkcjonalne, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

- danych przekazywanych podmiotom świadczącym usługi na podstawie ustawy z dnia 09.04.2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jak również podmiotom dostarczającym informacje gospodarcze, pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, co ma na celu zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, a także sprawdzanie ich wiarygodności na potrzeby zawieranych umów.

 

3. Administratorem danych osobowych jest POLPACK sp. z o.o.. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: ul. Polna 129, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres e-mail: ado(a)polpack.com.pl. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad w oparciu, o które przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także korzystania z praw o których mowa w pkt 7 i 8 poniżej, prosimy o kontakt poprzez wskazane powyżej kanały komunikacji.  

 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy POLPACK sp. z o.o., obsługujące Administratora firmy kurierskie i przewozowe, hostingodawca, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, certyfikacyjne, doradcze i consultingowe, informatyczne, podwykonawcy usług o ile podwykonawstwo zostanie zlecone na potrzeby realizacji zawartej umowy, spółki świadczące usługi pocztowe, banki, podmioty świadczące usługi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, podmioty świadczące usługi raportowania wiarygodności płatniczej na podstawie danych powszechnie dostępnych.  Wskazane podmioty zobowiązane są na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby w odpowiedni sposób chronić Państwa dane osobowe i przetwarzać je wyłącznie w celach zdefiniowanych w zawartych umowach.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla których zostały zgromadzone, tj. na czas trwającej współpracy. W związku z ogólnie stwierdzoną cyklicznością składanych zamówień, wynikającą z praktyki gospodarczej zasadne jest, ażeby Administrator mógł odwoływać się do historii zamówień na cele przyszłej współpracy, bez potrzeby definiowania na nowo kartoteki kontrahenta, wobec tego przyjmuje się, że nawiązana współpraca ma charakter bezterminowy, chyba że po otrzymaniu niniejszej klauzuli informacyjnej poinformujecie nas Państwo, iż nie zamierzacie już z nami współpracować, wobec powyższego zgromadzone przez nas dane niezbędne dla współpracy handlowej powinny zostać usunięte. Niezależnie od tego wskazuje się, iż w przypadku zgłoszenia takiego żądania respektować musimy zasady przechowywania danych w celach podatkowo – rozliczeniowych i związaną z nimi potrzebę zabezpieczenia materiałów na potrzeby ewentualnych kontrolnych postępowań podatkowych -  nakazujące przechowywać dokumentację w tym zakresie przez okres 6 lat. Powyższe żądanie nie będzie mogło też być zrealizowane w przypadku, gdy dłuższy okres przechowywania danych osobowych wynikać będzie z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się między innymi w potrzebie zabezpieczenia materiałów na potrzeby toczących się lub ewentualnie mogących się toczyć postępowań sądowych związanych z zawartymi umowami, co limitowane jest wynikającymi z przepisów prawa terminami przedawnienia roszczeń (mając także na uwadze czynności, które przerywają bieg przedawnienia), a także czasem trwania tychże postępowań.

 

6. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

7. W związku z przetwarzaniem przez POLPACK sp. z o.o. Państwa danych, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.

 

8. W związku z przetwarzaniem przez POLPACK sp. z o.o. Państwa danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

 

10. Informujemy również, iż w przypadku pozyskania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, w zakresie wykraczającym poza dane, których pozyskanie jest możliwe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, to udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Jednocześnie wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

11. Niezależnie od realizacji obowiązku informacyjnego w niniejszej formie, przyjmuje się iż jest on na również wykonywany przez pracowników Administratora, realizujących bezpośrednie kontakty handlowe z kontrahentami Spółki, którym przekazane zostały wytyczne w tym zakresie.                                                                                      

                                                                                    

z wyrazami szacunku,

POLPACK sp. z o.o.

Polpack Sp. z o. o.

 

Adres: ul. Polna 129, 87-100 Toruń
Telefon: +48 (56) 655 92 35
Fax: +48 (56) 655 92 38
E-mail: polpack@polpack.com.pl

 

NIP: 8790168872
Regon: 870525737

 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000160548, Kapitał zakładowy 50000 PLN

 

Konto: Bank Millenium S.A.
39 1160 2202 0000 0003 3613 1680